چکیده :

فلسفه تعلیم و تربیت در جایگاه یکی از فلسفه های مضاف،از دو زاویه قابل بررسی و مطالعه است۱.دیدگاه فیلسوفاندر باره تعلیم و تربیت۲.رشته دانشگاهی.فلسفه تعلیم و تربیت از نگاه اول،تاریخی به قدمت اندیشه ورزی و نظریه پردازی فیلسوفان شرق و غرق عالم در باب تربیت دارد.اما از نگاه دوم حدود یک قرن از عمرش سپری می شود.از فلسفه تعلیم و تربیت بسته به نوع دید و مبانی فلسفی،کاربرد فلسفه در تعلیم و تربیت،نظریه عمومی تعلیم و تربیت،تحلیل و پردازش مفاهیم و گزاره های تربيتي و مانند آن نگارنده های این مقاله ،فلسفه تعلیم و تربیت را تبیین و اثبات مبادی تصوری و تصدیقی تعلیم و تربیت تلقی می کند و در سه سطح پیش استنتاجی یا کشف،فراشناختی یا خلق به بررسیفلسفه تعلیم و تربیت می پردازد.طراحی و اجرای تدابیر و راهکارهایی در سه سطح بازیافت،کشف و خلق،از شرایط اساسی پی ریزی اساسی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی است

کلید واژگان :

فلسف،تعلیم،تربیتارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک