چکیده :

خلاقیت امروز یک کلمه محبوب در آموزش است (سلطانی وهمکاران،۱۴۰۰،ص۳) به همین دلیل هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی روش ها و مهارت های ایجاد تفکر خلاق در دانش آموزان و نوجوانان است.یکی از مسائلی که از دیرباز ذهن اندیشمندان،روانشناسان و دانشمندان علوم انسانی را به خود مشغول نموده است چگونگی رشد و پرورش خلاقیت و ابتکار عمل در عمل دانش آموزان،نوجوانان و جوانان می باشد اصولایکی از شاخصه های رشد و ارتقای علمی در هرکشوری شکوفایی و تجلی خلاقیت و ابتکار عمل به عنوان زیرساخت آن جامعه می باشد.جوامعی که بتوانند خلاقیت نسل جوان را احیا و شکوفا سازند،از میزان قابل توجه توسعه رشد و شکوفایی علمی برخوردار خواهند بود و بالعکس .به هر میزانی که خلاقیت ،پروش و تعالی نباید رکود علمی ،صنعتی و فرهنگی را باید برای آن جامعه انتظار داشت.خلاقیت مقوله ای است که علی رغم اهمیت فوق العاده در مبحث آموزشی سالها زیر غبار فراموشی پنهان مانده است.اما اکنون گویا برخی بخش ها در آموزش و پرورش نقش حیاتی آن را باز شناخته اند و در صددند به مساله خلاقیت بپردازند.این اثر حاصل مطالعه چندین کتاب و مقاله در این زمینه به علاوه تجارب شخصی محققان در نقش های معلمی و مدیریت است که امید است مورد توجه و استفاده علاقه مندان قرار گیرد

کلید واژگان :

تفکر خلاق،دانش آموزان،مهارت،روش،معلمارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک