چکیده :

چکیده این پژوهش با هدف مقایسه خلاقیت دانش آموزان سرآمدADHDدانش آموزان پسر ناحیه ۲ شهرستان ارومیه در سال تحصیلی ۱۴۰۲ انجام گردید. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه گیری بصورت تصادفی ساده و برای حجم نمونه از روش فرمول کوکران استفاده شده است. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه گیری بصورت تصادفی ساده و برای حجم نمونه از روش فرمول کوکران استفاده شده است، همچنین از آزمون میانگین Test-T در نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامع آماری مورد مطالعه دانش آموزان ابتدایی پسر ناحیه ۲ ارومیه است. برای ا ین پژوهش از دو پرسش نامه نقص توجه/ بیش فعالی سوانسون و پرسش نامه خلاقیت استفاده شده است. نتیجه احصاء شده از این تحقیق حاکی از آن است که خلاقیت دانش آموزان ADHD در کل بیشتر از خلاقیت دانش آموزان عادی است.

کلید واژگان :

خلاقیت، دانش آموزان ADHA ،دانش آموز سرآمدارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک