چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی اشکاالت و ضعف های معلمان در تدریس درس هندسه دوره دوم متوسطه انجام شده است.پژوهش به روش مروری انجام شد.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که درصد زیادی از معلمان دوره دبیرستان در ارایه وتفهیم مطالب هندسه دبیرستانی عمدتا از روش سنتی معلم محور بهره می برند و اطالعات جامع و مناسبی از روشهای نوین تدریس هندسه مانند روش فعال و مبانی نظریه فن هیلی ندارند.آنها نیازمند سطح باالی از مهارت تلفیق مسایل انتزاعی درس هندسه با پدیده های دنیای وافعی هستند و نیاز است که دانش خود را در زمینه شیوه های افزایش سطح مشارکت و فعالیت دانش آموزان افزایش دهند.همچنین این نتیجه حاصل شد که روش تدریس نوین و فعال یکی از عوامل مهم در ایجاد یادگیری عمیق و انگیزه مثبت در دانش آموزان است. هندسه ،معلم محور،روش فعال،نظریه ون هیلی،افزایش مشارکت

کلید واژگان :

هندسه ،معلم محور،روش فعال،نظریه ون هیلی،افزایش مشارکتارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک