چکیده :

اولین گام براي تحقق عدالت كيفري، پيشگيري از جرم است. با توجه به رشد تكنولوژي رايانه اي وتحول اطلاعات وهمچنین گسترش ارتباطات در فضای سایبری و متعاقباً سهولت ارتكاب جرايم مرتبط با فناوري هاي نوين، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوين قوانين بسيار ضروري است. از طرفی جهاني بودن فناوري اطلاعات و ارتباطات اينترنت نشان از فراملي بودن جرم سايبري دارد. به همين دليل براي پيشگيري موثر از چنین جرایمی، همكاري به موقع وموثر بين كشورها ضروري به نظر می رسد. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی می باشد سعی بر آن شد به فضای مجازی و نقش آن در ورود آسیب های اجتماعی و تدابیر پیشگیری از آن در سیاست جنایی ایران پرداخته شود که یافته ها نشان از آن دارد که با شناخت فضای مجازی و تدابیری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در آن، نتیجه آن می تواند بهره وری بهتر از شبکه رایانه ای و متعاقباً پیشرفت اقتصادی کشور و عدم نیاز به کشورهای بیگانه، حبس زدایی وغیره را به دنبال داشته باشد.

کلید واژگان :

تدابیر پیشگیری، فضای سایبری، آسیب اجتماعی، سیاست جنایی ایران.ارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک