چکیده :

این مطالعه با هدف بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل صورت گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل می باشدکه تعداد آنها 1093 نفر می باشد و از این تعداد 284 بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه و طبق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به حجاب استفاده گردیده است. که روایی و پایایی آن به ترتیب 93/0 و 90/0 بدست آمده است. تمام تجزیه و تحلیل‌های آماری از طریق نرم افزار کامپیوتری SPSS انجام گرفته است. سطح معنی‌داری آزمون 05/0 = α می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد بین استفاده نامطاوب از ماهواره ، بالا رفتن سن ازدواج و خواستگاران کم ، معاشرت با دوستان ناباب، سخت گیری های خانواده، اعتقادات دینی با گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل رابطه معنی داری وجود دارد.

کلید واژگان :

عوامل اجتماعی ، حجاب، دانشجویان دختر، دانشگاه آزادارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک