چکیده :

تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه چندگانه سبك هاي دلبستگي بزرگسالان بر اساس الگوي پنج عامل - شخصيت است. نمونه آماري اين تحقيق 240 نفراز دانشجويان دانشگاه هرمزگان بودند كه در سال تحصيلي 91 1390 مشغول به تحصيل بودند و به صورت نمون هگيري در دسترس از بين تمامي دانشجويان انتخاب شدند و به دو پاسخ دادند. نتايج تحليل رگرسيون ،(NEO) صفات پنج عاملي شخصيت ،(RSQ) پرسشنامه سبك هاي دلبستگي نشان داد كه سبك دلبستگي ايمن م يتواند صفت روا نرنجورخويي را ب هطور معكوس و صفات برون گرايي، گشودگي نسبت به تجربه، خوشايندي و وظيف هشناسي را ب هطور مستقيم پيش بيني كند. سبك دلبستگي دل مشغول هم در پيش بيني خوشايندي به طور معكوس نقش دارد. همچنين، وظيف هشناسي به طور مستقيم توسط سبك دلبستگي (P<./ ترسان و ب هطور معكوس توسط سبك دلبستگي نفي كننده قابل پيش بيني است.

کلید واژگان :

سبك هاي دلبستگي، صفات پنج عامل شخصيت، دانشجويان.ارزش ریالی : 500000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک