چکیده :

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش در واقع ارزیابی نقش ورزش صبحگاهی بر افزایش عزت نفس و شادکامی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران می‌باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف کاربردی و در دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی بود که به‌صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان حاضربه خدمت درستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 223 نفر است که به صورت تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته ورزش صبحگاهی، پرسشنامه استاندارد عزت نفس آیزنک و پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد آرجایل(1989) استفاده شده است روایی پرسشنامه‌ها به وسیله صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0، 82/0و 84/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS21 استفاده شده است. یافته ها: یافته های فرضیه اول نشان می دهد که ورزش صبحگاهی در عزت نفس کارکنان اثرگذاری مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم نشان می دهد که ورزش صبحگاهی در شادکامی کارکنان اثرگذاری مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج: نتایج نشان می دهد که ورزش صبحگاهی موجب بهبود خلق وخو، افزایش شادکامی و عزت نفس افراد شرکت کننده می گردد. بنابراین ورزش صبحگاهی بر تمرکز و نشاط کارکنان فراجا تأثیر مثبت دارد و منجر به شادابی و عزت نفس کارکنان می شود.

کلید واژگان :

ورزش صبحگاهی، عزت نفس، شادکامی، فرماندهی انتظامی استان مازندرانارزش ریالی : 250000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک