چکیده :

«مشارکت فعال؛ دفاع مدرن» که در ادبیات سیاسی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از آن به عنوان ششمین مفهوم استراتژیک تاریخ ناتو یاد می شود، تلاش رهبران این سازمان امنیت بین المللی برای بازتعریف جهان در قرن بیست و یکم و با توجه ویژه به تحولات اولین دهه از این قرن را نشان می دهد. سند 11 صفحه ای مصوب نشست لیسبون سران ناتو در سال 2010، موضوع اصلی مقاله حاضر است که نویسندگان تلاش دارند با بازخوانی محتوای آن، به شناسایی مفهومی رویکرد امنیتی استراتژیک ناتو در دهه حاضر بپردازند. فرضیه اصلی مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار منابع کتابخانه ای و رجوع به اسناد رسمی ناتو تدوین شده است بیان می دارد که «امنیت موسع و حاکمیت ارزشی با هدف تضمین امنیت انرژی و گسترش حاکمیت ایدئولوژیک، مفهوم امنیتی استراتژیک ششمین مفهوم استراتژیک سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است که برای دهه حاضر در حال پیگیری واجرا است». یافته های این مقاله نشان می دهد که چگونه نسل سوم ناتو دیگر یک ماشین جنگىِ صرف نیست بلکه به عنوان محملى برای پیشروی در یک محیط امنیتی متحول به شمار رفته و با تغییر رویکرد، ماهیت دفاعی خود را به ماهیتی امنیتی تغییر داده است، ماهیتی که راحت تر از گذشته تحلیل «خارج از منطقه» را برای کشورهای عضو ناتو، میسر و تعریف ناتوی جهانی را واضح تر می نماید.

کلید واژگان :

ناتو، امنیت، حاکمیت، انرژی و لیبرال دموکراسی.ارزش ریالی : 500000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک