چکیده :

هدف: با توجه به نقش مهم صنعت بانکداری در ثبات و پیشبرد اهداف اقتصادی و شرایط فعلی کشور، تاب آور سازی این صنعت در برابر تغییرات، تحولات و تهدیدات محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: استراتژی این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی و کمی (روش آمیخته) است. در بخش کیفی مدل پارادایمی توسعه ظرفیت تاب آوری در صنعت بانکداری از طریق مصاحبه با چندی از نخبگان و صاحب نظران با روش داده بنیاد طراحی شد. جامعه آماری کیفی پژوهش، مدیران اجرایی و اعضا هیات علمی دانشگاه می‌باشد. برای انتخاب نمونه، از نمونه‌گیری هدف‌مند و گلوله‌برفی استفاده شد که بر اساس قاعده اشباع با انجام 15 مصاحبه این مهم حاصل شد. داده‌ها با استفاده از روش کدگذاری اشتراوس و کوربین (1990) و با نرم افزار MAXQDA 2020 تحلیل و کدگذاری شد. در بخش کمی بر اساس مدل پارادایمی سوالات پرسشنامه محقق ساخته با 52 گویه در بین نمونه 80 نفری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از جامعه مدیران بانکی بانک ملی استان آذربایجان شرقی توزیع شد و از تحلیل عاملی تاییدی به منظور تایید سازه طراحی شده و تعیین روابط علی توسط نرم‌افزار smart pls استفاده شد. یافته‌های پژوهش :مدل پارادایمی در 6بعد اصلی شرایط علی با مقوله های مدیریت منابع و مصارف وبهینه سازی سیستم‌ها و مجموعه ها ،شرایط محوری با مقوله های مدیریت تاب آوری و مدیریت سیستم ها و مجموعه ها ،راهبردها با مقوله‌های اصلاح ساختار سازمانی ،سیاست های مدیریت منابع انسانی ،گسترش فرهنگ سازمانی ،آموزش ،شرایط مداخله گر با مولفه های محیط سیاسی ،محیط اقتصادی ،قوانین بانکی ،محیط رقابتی،پیامدها با مقوله های رشد و توسعه مالی‌، توسعه منابع انسانی ،مشتری مداری منجر به توسعه مدل گردید . یافته‌های کمی حاکی از این است که تمامی متغیرهای احصاء شده با توجه به اینکه قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگتر از مقدار بحرانی 96/1 بوده و تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگتر از 3/0 به‌دست آمد، لذا تمامی متغیرها و روابط تأیید شد.

کلید واژگان :

تاب‌آوری سازمانی ، عوامل تاب‌آوری، تحلیل عاملی تاییدی ، صنعت بانکداریارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک