چکیده :

با توجه به دقت در اندازه و شکل محصولات سرامیکی، بعضی از قطعات سرامیکی از روشهای شکل دهی پلاستیک (شامل اکستروژن، قالبگیری تزریق سرامیک ، تحت فشار و نوردی)، پرسکاری (تک محوری و ایزواستاتیک)، ریخته گری (ذوبی ، نواری و دوغابی) و ماشینکاری خام ساخته می شوند. با این وجود، بعضی از قطعات نیازمند تلرانس های ابعادی خیلی دقیق، پرداخت سطحی خیلی خوب و یا از بین بردن عیوب و ترکهای سطحی می باشند که از روشهای نامبرده قابل تامین نیستند. برای تامین قطعات با ویژگیهای فوق برای مواد سرامیکی از روشهای پیشرفته ماشینکاری استفاده می شود

کلید واژگان :

ترک، مواد پیشرفتهارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک