چکیده :

تشکیل دولت صفویه و سیاست مذهبی که شاهان این سلسله اعمال می کردند؛ سبب شد تا در ساختار کلی جامعه نیز تحولاتی ایجاد شود.

کلید واژگان :

صفویه، کردهای لاین، آداب و رسومارزش ریالی : 120000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک