چکیده :

پژوهش حاضر با هدف عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش با نقش میانجی تعارض بین فردی مشتریان صورت گرفت . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار میگیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شرکت بیمه البرز شهر کرج به تعداد 741 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ، که با توجه به جامعه آماری حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 253 نفر می باشد . ابزار گردآوری در این پژوهش ، پرسشنامه استاندارد بر اساس تحقیق مولکی و همکاران (2017) می باشد، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.866 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد که عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تاثیر معنی داری دارد . همچنین نقش میانجی تعارض بین فردی مشتریان بر تاثیر عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان بر عملکرد شغلی کارکنان فروش تایید گشت.

کلید واژگان :

تعارض بین فردی مشتریان، عملکرد فرانقشی نسبت به مشتریان ، عملکرد شغلی کارکنان فروشارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک