نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مطالعات زنان و خانواده 1402/11/01 21:51:32

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

راهبردهای مرمّت در بافت های تاریخی شهرها با تأکید بر رویکرد بهسازی (مطالعه موردی : محله مقصودیه تبریز) 1402/11/01 21:45:37

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی

تامین منابع مالی پایدار برای شهرداری های شهرهای زیر25هزارنفر (نمونه موردی:شهر جلفا) 1402/11/01 21:39:19

نویسندگان : بهزاد شهلاچشم یوسف آباد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

کاربرد ایهام در غزلهای شوکت بخاری 1402/09/21 10:38:20

نویسندگان : محمد امیر مشهدی رحیمه ریواز لیلا عبادی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های ادبی و بلاغی

بازاندیشی در اندیشه سیاسی فلاسفه ایران؛ اندیشه سیاسی ایرانشهری 1402/08/08 22:09:32

نویسندگان : دکتر مجید نوروزی خولکی مهدی آقابراری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه مطالعات منافع ملی،

بررسی و واکاوی جایگاه زن در ایران باستان 1402/05/28 19:44:04

نویسندگان : وحید آزادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه جستارهای باستان شناسی پیش از اسلام

مؤلفه های ذهنی مؤثر در بروز کنش اجتماعی اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی 1402/03/01 19:14:01

نویسندگان : نسیم کاهیرده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : 119-150 ، ص1397، بهار و تابستان 8 دوفصلنامه اندیشة علامه طباطبائی (ره)؛ سال پنجم، شمارۀ

شناسایی و اولویت بندی راهکارهای تقویت انضباط اجتماعی در کارکنان 1401/12/12 02:24:26

نویسندگان : فواد مکوندی رضا مولوی مقدم حسین صداقت
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس ملی توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

نقش کانون اصلاح و تربیت در پیشگیری از تکرار جرمِ کودکان و نوجوانان 1401/12/08 00:59:34

نویسندگان : وحید میروحیدی تکتم ناصری راد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی

نقش رسانه و آثار آن در بزهکاری اطفال و نوجوانان 1401/12/08 00:54:23

نویسندگان : تکتم ناصری راد وحید میروحیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

Investigating attacks and solutions in wireless sensor networks 1401/12/06 17:15:01

نویسندگان : محمدکاظم بشکنی ماریا اکبرپور کومله
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

معماری سیستم آموزش الکترونیک مبتنی بر پردازش ابری 1401/12/06 14:17:55

نویسندگان : محمدکاظم بشکنی ماریا اکبرپورکومله
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

بررسی الگوهای تاثیر گذار در سیستم آموزش هوشمند مبتنی بر رایانش ابری 1401/12/06 14:15:00

نویسندگان : محمدکاظم بشکنی زهرا رجائی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش خربزه وحشی (Cucumis melo L. var. agrestis Naud.) در سویا (Glycine max) 1401/12/05 09:16:59

نویسندگان : رحمان خاکزاد محمد تقی آل ابراهیم
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)

نقش مشاوران مدارس در بومی سازی علوم پایه 1401/12/03 20:33:10

نویسندگان : توفیق اوسطی مهتاب خانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین همایش ملی مشاوره مدرسه

کاربرد تاپسیس فازی در رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکتهای مسافربری 1401/11/07 22:52:18

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکت های حمل و نقل با استفاده از رویکرد ترکیبی مبتنی بر AHP و FTOPSIS 1401/11/07 22:31:41

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان سید مهرداد مقدم ضیابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد