نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مؤلفه های ذهنی مؤثر در بروز کنش اجتماعی اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی 1402/03/01 19:14:01

نویسندگان : نسیم کاهیرده
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : 119-150 ، ص1397، بهار و تابستان 8 دوفصلنامه اندیشة علامه طباطبائی (ره)؛ سال پنجم، شمارۀ

شناسایی و اولویت بندی راهکارهای تقویت انضباط اجتماعی در کارکنان 1401/12/12 02:24:26

نویسندگان : فواد مکوندی رضا مولوی مقدم حسین صداقت
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس ملی توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

نقش کانون اصلاح و تربیت در پیشگیری از تکرار جرمِ کودکان و نوجوانان 1401/12/08 00:59:34

نویسندگان : وحید میروحیدی تکتم ناصری راد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی

نقش رسانه و آثار آن در بزهکاری اطفال و نوجوانان 1401/12/08 00:54:23

نویسندگان : تکتم ناصری راد وحید میروحیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

Investigating attacks and solutions in wireless sensor networks 1401/12/06 17:15:01

نویسندگان : محمدکاظم بشکنی ماریا اکبرپور کومله
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

معماری سیستم آموزش الکترونیک مبتنی بر پردازش ابری 1401/12/06 14:17:55

نویسندگان : محمدکاظم بشکنی ماریا اکبرپورکومله
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

بررسی الگوهای تاثیر گذار در سیستم آموزش هوشمند مبتنی بر رایانش ابری 1401/12/06 14:15:00

نویسندگان : محمدکاظم بشکنی زهرا رجائی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس ملی علوم ومهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

بررسی اثر عملیات مدیریتی بر زمان رویش خربزه وحشی (Cucumis melo L. var. agrestis Naud.) در سویا (Glycine max) 1401/12/05 09:16:59

نویسندگان : رحمان خاکزاد محمد تقی آل ابراهیم
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی)

نقش مشاوران مدارس در بومی سازی علوم پایه 1401/12/03 20:33:10

نویسندگان : توفیق اوسطی مهتاب خانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : اولین همایش ملی مشاوره مدرسه

کاربرد تاپسیس فازی در رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکتهای مسافربری 1401/11/07 22:52:18

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکت های حمل و نقل با استفاده از رویکرد ترکیبی مبتنی بر AHP و FTOPSIS 1401/11/07 22:31:41

نویسندگان : سید ابوالحسن موسویان سید مهرداد مقدم ضیابری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد

Application of Pristine and Ni-Decorated Zigzag(8,0)Boron Niride Nanotube for Adsorption of Methylamine and Ethyiamine : A DFT Study 1401/11/05 20:30:55

نویسندگان : Abolfazl Zakavat Moghanlu Gholamreza Ebrahimzadeh Rajaei
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : بیست وششمین سمنیار شیمی آلی ایران

نقد برون گفتمانی پارادایم های عدالت در اندیشه سیاسی غرب 1401/10/21 00:02:56

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا محمدعلی توانا سید یزدان هاشمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های علوم اجتماعی اسلامی

واکاوی نقش پیامبرˆ در تکوین نظام اجتماعی جوامع اسلامی 1401/10/20 23:59:41

نویسندگان : سید زکریا محمودی رجا ایوب دامیار سالار دامیرار
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : پژوهش های علوم اجتماعی اسلامی

ابعاد هویت ایرانی در فرآیند جهانی شدن(مطالعه موردی بُعد اسلامیت) 1401/10/05 09:37:38

نویسندگان : غفار زارعی پیروز هاشم پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نشریه سپهر سیاست

مروري بر تامالت مردم شناختی الکسی دي توکویل براي تحقق وضعيت دمواکرتيک یک جامعه 1401/09/02 19:45:55

نویسندگان : مرضیه بقیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی،

واکاوی نقش مدیریت دانش بر چابک سازی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهین دژ 1401/07/29 20:12:36

نویسندگان : رسول رنجبریان مهدی حسن بیگی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

واکاوی نقش مدیریت دانش بر چابک سازی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان شهید راثی شهرستان شاهین دژ 1401/07/29 20:10:54

نویسندگان : رسول رنجبریان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت