چکیده :

طرح مقوله ای بنام تمدن سازمانی در عصر گذشته از مقوله کیفیت و ورود به عصر نوآوری وکارآفرینی که بعنوان مدلی وسیع تر از مدل های موجود در ارزیابی تعالی سازمانی مطرح ساخته است سابقه چندانی در ادبیات موجود حوزه های مختلف مدیریت ندارد. در راستای معرفی تمدن سازمانی، که نگاهی متفاوت به تعالی سازمانی است این پرسش را مطرح می سازد که چگونه از تمدن سازمانی تعریفی عملیاتی ارائه شود که هم مورد قبول باشد و هم قابلیت اندازه گیری تمدن سازمانی را امکان پذیر سازد تا بتوان چگونگی نقش آموزش درتکوین و ارتقاء آن را مطرح ساخت؟ واژه تمدن سازمانی یك مفهوم نوین است که برای نخستین بار در جهان توسط پدر علم مدیریت منابع انسانی ایران، پروفسور ناصر میرسپاسی مطرح گردیده است. طرح مقوله ای بنام تمدن سازمانی در عصر گذشتن از مقوله کیفیت و ورود به عصر نوآوری وکارآفرینی که توسط پروفسور میرسپاسی بعنوان مدلی وسیع تر از مدل های موجود در ارزیابی تعالی سازمانی مطرح گردیده است سابقه چندانی در ادبیات موجود حوزه های مختلف مدیریت ندارد. واژه تمدن یا شهری گری یا شهرمان به تلقیهای گوناگون از حالتهای جامعه انسانی میپردازد

کلید واژگان :

تمدن، سازمان، مدیریت، فرهنگ، تعالی سازمانیارزش ریالی : 150000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک