چکیده :

هدف پژوهش حاضر، نقش سبک رهبری مشارکتی بر خوش­بینی سازمانی می­باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی است و به صورت میدانی به روش پیمایشی با تحلیل همبستگی انجام شده است. جامعه­ی آماری پژوهش را کلیه­ی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان گلستان تشکیل می­دهد که از این جامعه تعداد 167 نفر به عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شده­اند. برای گردآوری داده­های پژوهش از پرسشنامه­ی استاندارد سبک رهبری مشارکتی کارتون(2010) و پرسشنامه­ی استاندارد خوش­بینی سازمانی سلیگمن(1998) استفاده شده است و پژوهش از نوع کمی می­باشد. روایی پرسشنامه‌ها به وسیله­ی استادان محترم مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 0/82و 0/90به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون آماری همبستگی، رگرسیون و آزمون فریدمن با استفاده از نرم­افزار SPSS استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که اثر مثبت و معنادار سبک رهبری مشارکتی برخوش­بینی سازمانی وجود دارد؛ به‌ عبارت دیگر سبک رهبری مشارکتی می‌تواند خوش­بینی سازمانی را ارتقا دهد. همچنین ابعاد سبک رهبری مشارکتی(عدالت، پاسخ­گویی، مشارکت و مالکیت) اثر مثبت و معنادار بر خوش­بینی سازمانی دارند .با توجه به آزمون فریدمن نیز به ترتیب بیش­ترین میانگین اختصاص به عدالت و سپس پاسخ­گویی، مشارکت و در نهایت مالکیت قرار داشته است.

کلید واژگان :

سبک رهبری مشارکتی خوش‌بینی سازمانی فرماندهی انتظامی استان گلستانارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک