چکیده :

در هر جامعهاي دانشآموزان از بزرگترين سرمايههاي انساني آن به شمار ميآيند؛ زيرا با استفاده از دانش و مهارتهاي آموخته شده خود قادرند گامهاي استواري در جهت تعالي، رشد و آباداني جامعه بردارند. از اين رو از جمله اهداف مهم نظام آموزش و پرورش در هر جامعهاي، تربيت دانشآموزاني با حس مسئوليتپذيري بالا است. اين تحقيق با هدف بررسي اثربخشي آموزش تئاتر تعليمي - تربيتي بر افزايش مسئوليتپذيري در دانشآموزان و به روش توصيفي - تحليلي انجام شده است. يافتههاي تحقيق نشان ميدهد تئاتر تعليمي – تربيتي به عنوان ابزار آموزشي مفيدي در فرايند ياددهي - يادگيري بوده كه با بهرهگيري صحيح از آن ميتوان در رشد، تكامل اخلاقي و توانمنديهاي اجتماعي دانشآموزان از جمله مسئوليتپذيري تأثير قابل توجهي گذاشت و آنان را براي حل مسائل در زندگي فردي و اجتماعي توانا ساخت.

کلید واژگان :

تئاتر تعليمي – تربيتي، مسئوليتپذيري، آموزش، دانشآموزان.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک