چکیده :

به منظور تاثیر کم آبی بر روی خصوصیات کیفی ذرت شیرین تحقیقی در سال 1392 در مزرعه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تیمار :آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت(CFI) آبیاری جویچه ای یک در میان متناوب(BFI) ،آبیاری جویچه ای با دور آبیاری 14 روزه(DFI) و آبیاری شاهد با دور آبیاری 7 روزه(AFI) انجام گردید.دور آبیاری 7 روزه ثابت بر حسب دور آبیاری منطقه در نظر گرفته شد. مدت زمان آبیاری با استفاده از فرمول کوستیاکف لوئیس محاسبه شد.میزان پروتئین با استفاده از دستگاه کجلدال و میزان چربی نیز با استفاده از سوکستک بدست آمد.نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش تنش کم آبی میزان پروتئین درساقه،برگ و دانه ذرت به طور معنی دار افزایش یافت.ولی تنش های مختلف کم آبی تاثیری بر میزان چربی ساقه،برگ و دانه ذرت نداشت.تیمار آبیاری با دور آبیاری 14 روزه با بیشترین میزان در پروتئین برگ ،ساقه و دانه ذرت به میزان و13.01،10/49و13/3 بدست آمد.تیمار شاهد با کمترین میزان پروتئین نسبت به بقیه تیمارها بدست آمد. ،

کلید واژگان :

ذرت شیرین، پروتئین، تنش کم آبی، چربیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک