چکیده :

از پزوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که اموزش هم می تواند نقش کاهنده و هم نقش افزاینده امنیت در یک جامعه باشد. در میان عوامل فرهنگی - اجتماعی امنیت، آموزش تاثیر بسیار زیادی دارد که می تواند هم کاهنده باشد و هم افزاینده. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر به این مهم می پردازد. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که آموزش می تواند هم کاهنده و هم نقش افزاینده ی امنیت در یک جامعه داشته باشد. طبق تحقیقات، سواد پایین افراد یک جامعه می تواند به عنوان یکی از عوامل موارد ارتقای -رائم و در نتیجه کاهنده ی امنیت مطرح شود. بر این مبنا، آموزش می تواند با اذزایش میزان سواد افراد جا~ه در ارتقای امنیت ته ش موثری را ایغاد کند. در این جا نکته ی مهمی قا.ل ذ 5 ‏ر می باشد و آن توجه .ه کمیت و کیغیت سوادآموزی را داراست. هم چنین اگر این نقش از شهرفای اصلی و بزرگ، به نقاط کوچک و محروم توسعه پیدا کند، تاثیر آن چند برابر خواهد شد. ه ر چند وظایف مذکور بیش تر به موسسات آموزشی مخصوصآ مدارس و دانشگاه فا گذاشته شده است، اما تحت شرایطی آن ها نه تنها عامل ارتقای امنیت نیستند بلکه آن را تهدید می کنند.

کلید واژگان :

اموزش - امنیت - مدارس - دانشگاههاارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک