چکیده :

نظام فنی اجرایی به مجموعه اصول، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت، پدید آوری و بهره برداری طرحها و پروژه های سرمایه گذاری اطلاق می شود. پایش و اندازه¬گیری استقرار سامانه های نظام فنی و اجرایی کشور و انجام اقدامات برای بهبود مستمر عملکردها، هدفی دائمی در نظام فنی و اجرایی کشور است که از طریق تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود برای شناسایی زمینه هایی که نیاز به بهبود دارند و بکارگیری راه حل های انتخاب شده در قالب تهیه اسناد مربوط محقق می¬شود. در این پژوهش، ضمن بررسی اسناد مربوطه، با بررسی واقعی شرایط موجود، وضعیت بکارگیری الزامات نظام فنی اجرایی کشور در پروژه های مدرسه سازی استان سمنان(پروژه های در مرحله پدیدآوری و بهره برداری ) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به یافته های پژوهش، مطلوبیت اجرای نظام فنی اجرایی در مورد پروژ های در دست اجرا با میانگین 3.21 اندکی بیشتر از متوسط ارزیابی شده است (در سیستم کمی رده بندی 1 تا 5) . همچنین مجموع مطلوبیت اجرای نظام فنی اجرایی در مورد پروژ های در دست بهره برداری با میانگین 3.34 بین متوسط تا خوب ارزیابی شده است.در مجموع، مطلوبیت اجرای نظام فنی اجرایی در کلیه پروژ ها میانگین 3.27 شده است.

کلید واژگان :

نظام فنی اجرایی، پدیدآوری، بهره برداری طرح های عمرانی،مطلوبیت اجرا، مدرسه سازیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک