چکیده :

هدف مقاله ارزیابی گسترش فیز یکی ضهر بناب و اثرات آن بر اراضی کشاورزی و باغات اطراف آن با استفاده از فناوری سنجص از دور در مقطع زمانی 3131 تا 3 است.

کلید واژگان :

ارزیابی ، گسترش فیزیکی ،شهر بناب، استفاده از فناوری سنجشارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک