چکیده :

هیچ کشور پیشرفته ای کشاورزی عقب افتاده ای ندارد. مردم یک کشور زمانی به استقلال اواقعی دست خواهند یافت که از نظر تولیدات کشاورزی به خود کفایی برسند. برای بهره برداری صحیح از انواع خاکهای زراعی نیار به شناخت منابع خاک و آب بوده و بدبهی است برای استفاده بهینه از این منابع غیر قابل تجدید شونده، تجزیه دقیق و صحیح خاک، آب و گیاه یکی از ابزار مورد نیاز می باشد. تجزیه صحیح روی نمونه های خاک علاوه بر مهارت و دقت کافی نیاز به روشهای کاربردی و دقیق دارد که با امکانات آزمایشگاههای موجود، متناسب باشد. با توجه به مطالب ذکر شده اهمیت تجزیه خاک در تحقیقات و و برنامه ریزیها ی کشاورزی بر آن شدم که روشهای تجزیه خاک را به صورت کاربردی تهیه و در اختیار علاقمندان قرار دهم. این پژوهش برای اولین بار در سطح کشور و در آزمایشگاه آبیاری و تغذیه مؤسسه تحقیقات پسته کشور صورت گرفت. تمامی روشهای تجزیه شیمیایی خاک که در این پژوهش آورده شده اند همگی از پرکاربردترین روشهای آزمایشگاهی هستند که بر روی خاک زراعی درختان پسته جهت اندازه گیری عناصر موجود در آن انجام می شوند. برای تفسیر صحیح نتایج تجزیه خاک باید کلیه فاکتورهای مؤثر در جذب عناصر غذایی و ایجاد محدودیت ها را در نظر گرفت. باید دانست که هر کدام از عناصر غذایی بیشتر توسط چه خصوصیاتی از خاک تحت تأثیر قرار می گیرند چراکه علاوه بر مقدار هر عنصر سایر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر قابلیت دسترسی آن برای گیاه مؤثر می باشند و همچنین باید به اثرات متقابل بین عناصر نیز توجه کرد.

کلید واژگان :

خاک زراعی، تجزیه، عناصرارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک