چکیده :

در عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان امروز و یکی از ارکان توسععۀ پایعدار معرفعی میشود و بسیاری از کشورها بخش هنگفتی از درآمد خعود را از ایعن صعنعت تعامین معیکننعد و یکعی از مهمتعرین فعالیتهای اقتصادی آنان میباشد . اکوتوریسم به عنوان شاخهای از صنعت گردشگری فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار میدهد تا نسبت به اهمیت حفظ فرهنگها و چگونگی محافظت از فرهنگهای محلی و طبیععت آگاه شوند )دیناری، 1387 (. این صنعت ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و میتواند طلایهدار توسعه اقتصعادی، اجتماعی و فرهنگی در قلمروهای مختلف باشد. بنابراین، توسعۀ اکوتوریسم باید بر اساس معیارهعای پایعداری باشعد. اکوتوریسم مسئول و متعهد، شامل برنامههایی است که کمترین اثرات منفی را که در توریسم معمولی دیده میشعود بر محیط به جا میگذارد و در عین حال فرهنگ عموم مردم محلی را بهبود معیبخشعد. حفاظعت از محعیط زیسعت، اکوتوریسم را به یک نوع از گردشگری تبدیل کرده که از مشارکتکنندگان میخواهد تا حد امکان با در نظعر داشعتن اهداف حفاظتی، به مدیریت مناطق حفاظت شده توجه کنند. در کشور ما ایران، اکوتوریسم یکی از بهترین روشعهایی است که میتواند برای توسعۀ پایدار کشور مفید بوده و منجر به حفاظت از طبیعت شود.

کلید واژگان :

اکوتوریسم، توسعه پایدار، منابع طبیعی، گردشگریارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک