چکیده :

آموزش درآموزش و پرورش یکی ازحوزه هایی است که باورود فن آوری اطلاعات وارتباطات (فاوا) دچار تحول اساسی شده وآن را با چالش‌ها ونوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو ساخته است. آموزش و پرورش به ناچار برای مقابله بااین وضعیت نیازمند انجام اصلاحات وسازماندهی مجدد جهت فرهنگ سازی درراستای استفاده ازفاوا دارد. لذا جهت تبدیل فاوا به فرهنگ عمومی، نیازمند به بررسی موضوع با تفکرسیستمی درآموزش وپرورش، زمینه‌سازی برای استقرار مدارس مجازی وهوشمند، تعامل وهمکاری با تمام نهادها وسازمان‌های دولتی، مشارکت بخش خصوصی، تدوین قوانین واستراتژی‌های جامع و مواردی ازاین نوع است. حال آنکه عدم رعایت وپیش بینی مقدمات وپیش نیازهای لازم برای ورود فاوا به مدارس ، می تواند استفاده ازاین فن آوری رااز فرصت به تهدید تبدیل نماید درحالیکه با رعایت پیش نیازها و پیش بینی مقدمات وبسترسازی مناسب ، استفاده ازاین فن آوری میتواند درافزایش کیفیت آموزش درمدارس نقش بسزایی ایفا نماید. لذا درمقاله حاضر باانجام پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی شده تاضمن بررسی اهداف توسعه ونقش وکاربرد فاوا درافزایش کیفیت آموزش درمدارس ، راهکارها ونحوه اثربخشی فاوا درافزایش کیفیت آموزش درمدارس وپیش نیازهای لازم برای ورود اثربخش فاوا درجهت افزایش کیفیت آموزش درمدارس مورد بررسی قرارگیرد.

کلید واژگان :

فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، فاوا ، کیفیت آموزش ، مدارس.ارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک