چکیده :

توسعه صادرات محصولات غيرنفتي نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه ايفامي¬کند و تامين نيازهاي ارزي، بهره‌برداري مطلوب¬تر از امکانات داخلي و نهايتاً دست¬يابي به بازارهاي جهاني و بهره¬گيري از منافع و مزيت¬هاي آن، از مهم‌ترين ابعاد توسعه صادرات غيرنفتي به شمار مي¬رود. حال آنکه يکي از مهم¬ترين روش¬هاي توسعه صادرات غير نفتي، توجه به ساختار بازار جهاني کالاهاي صادراتي مي¬باشد. در واقع، ساختار بازار معرف خصوصيات سازماني بازار مي¬باشد و به کمک اين خصوصيات مي¬توان رابطه بين اجزاء بازار، ماهيت قيمت¬گذاري و رقابت در آن را تعيين نمود. بنابراين با توجه به تاکيد سياست-هاي تجاري ايران مبني بر توسعه صادرات محصولات غيرنفتي، هدف از اين مطالعه، بررسي ساختار بازار صادراتی پستهبه کمک شاخص¬هاي نسبت تمرکز و هرفيندال- هيرشمن طي سال¬هاي 1961-2011 مي¬باشد. نتايج محاسبه شاخص¬ها حاكي از بالا بودن نسبت تمركز در طی سال¬هاي مورد مطالعه مي¬باشد. لذا با توجه به نتايج بدست آمده و ظرفيت بالاي توليد پسته در ايران، پيشنهاد مي¬شود سياست¬هايي در جهت حمايت از صادرات و بازاريابي خارجي پسته از قبيل اعطاي جوايز صادراتي و کاهش نوسانات نرخ ارز اتخاذ گردد.

کلید واژگان :

پسته، درجه تمرکز بازار، شاخص نسبت¬تمرکز، شاخص هرفيندال ـ هيرشمنارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک