چکیده :

رکود اقتصادي وضعیتی است که در آن میزان تقاضا براي کالا و خدمات کاهش می یابد و در صورتی که ادامه پیدا کند بی شک منجر به ورشکستگی خواهد شد و عواقبی چون کاهش اشتغال، افزایش بیکاري و فقر را نیز در پی خواهد داشت. این تحقیق بررسی می را کند چگونه رکود بزرگ، تصمیمات بازاریابی شرکت ها و تاثیرات بلندمدت ناشی شده از آن بر بازاریابی درون شرکت هاي (B2B) تحت تاثیر قرار داده است. شواهد تجربی از رکودهاي قبلی نشان می دهد که شرکت ها باید بر مشتریانشان تمرکز کرده و تلاش هاي بازاریابی شان را در دوره رکود اقتصادي افزایش دهند. با وجود این، بسیاري از شرکت ها به طور معمول بودجه هاي بازاریابی خود را هنگام رکودهاي اقتصادي به شدت کاهش می دهند. در این پژوهش سعی شده است به تحقیقات محققان قبلی و رکود بزرگ 2010 که اقتصاد جهانی و ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داده و شرکت ها ي بسیار ي را فراگیرتر از هر رکود - سال هاي 2008 اقتصادي از زمان بحران بزرگ (اقتصادي) درگیر کرده ، اشاره کند. محققان یافتند که در دوره رکود بزرگ، شرکت ها با پاسخ هاي بازاریابی شان نسبت به رکودهاي قبلی به طور متفاوتی عمل کردند. پیشنهاد رولینس و همکارانش ( 2014 ) این بوده است که رکود بزرگ سه تأثیر بلند مدت بر بازاریابی شرکت هاي B2B خواهد داشت.

کلید واژگان :

رکود اقتصادي، بحران اقتصادي. بازاریابی، هزینه هاي بازاریابی.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک