چکیده :

هدف پژوهشی حاضر بررسی تطبیقی پردازش حسی، استرس والدگری و بهزیستی روانی در مادران کودکان با اختلال رشدی ذهنی و اختلال رشد عضوی است. روش، نمونه آماري اين پژوهش شامل 83 نفر از مادران کودکان 6 تا 12 سال با اختلال ناتوانی عقلانی و اختلال عصبی رشدی (37 کودکان با اختلال ناتوانی عقلانی و 35 نفر کودکان با اختلال عصبی رشدی) شهرستان گرگان در پاییز 1395 به روش غیرتصادفی قضاوتی انتخاب شدند. و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه های از فرم کوتاه پرسشنامه استرس والدینی (PSI-SF)، پرسشنامه پردازش حسی (SPM) 75 سوالی، و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (PWB) پاسخ دهند. داده ها با استفاده از روش آزمون ضریب تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمون حاکی از آن است که در مجموع بین آشفتگی والدین از خرده مقیاس استرس والدگری، خودکاری از خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی، در پذیرش خود، پردازش بینایی و تعادل و حرکت از خرده مقیاس های پردازش حسی در دو گروه مادران کودکان با اختلال ناتوانی عقلانی و اختلال عصبی رشدی با توجه به تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوا تفاوت معناداری در سطح (P<0.001) وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق به طور کلی می توان بیان نمود که از فاکتورهای اساسی در ناهنجاری های ایجاد شده در سطح خانواده به اشفتگی و خودکارآمدی افراد اشاره نمود، که تصمیم گیری و مدیریت شرایط را توسط مراقبین این افراد دچار اختلال می نمایید.

کلید واژگان :

: پردازش حسی، استرس والدگری، بهزیستی روانی، اختلال ناتوانی عقلانی، اختلال عصبی رشدیارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک