چکیده :

این پژوهش با هدف کیفیت خدمات ارائه شده در شهرداری با تاسی از رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. این تحقیق به لحاظ بررسی رابطه بین دو متغیر، تحقیق همبستگی نیز خوانده می‌شود. جامعه آماری شامل کارکنان شهرداری ناحیه 7 منطقه 15 تهران به تعداد 70 نفر می‌باشند كه با توجه به کم بودن حجم جامعه آماری و استفاده از فرمول تمام شماری، کلیه جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای استاندارد رفتار شهروندی پادساکف (1993) و پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکرال (1993) می باشد. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ برای رفتار شهروندی 0.72 و کیفیت خدمات ارائه شده 0.81 مورد سنجش و تایید قرارگرفت، داده‌های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS به دو روش توصیفی و استنباطی(آزمون تی و فریدمن) تحلیل شده اند، یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین کیفیت خدمات ارائه شده و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه میانگین رتبه ها با استفاده از آزمون فریدمن نیز نشان داد که بعد همدلی و بعد عوامل محسوس بالاترین و پائین ترین رتبه را در رابطه با رفتار شهروندی سازمانی دارا می باشند.

کلید واژگان :

کیفیت خدمات، رفتار شهروندی، کارکنان، شهرداریارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک