چکیده :

مهاجرت و جريان پيدا كردن گاز و سيالات مخزن در درون سيمان يكي از مشكلات متداول و در عين حال پرهزينه چاههاي گازي و چاههاي نفتي داراي كلاهك گازي مي باشد كه مي تواند پيامدهاي زيانباري را به دنبال داشته باشد. وقتي كه مهاجرت گاز در سيمان به وقوع مي‌پيوندد و باعث ناتمام ماندن عمليات سيمانکاری اوليه می شود، مجموعه مشكلات متعددي كه در مرحله ی عمليات ترميم سيمانكاري وجود دارد احتمال موفقيت اين عمليات را نيز به شدت كاهش مي‌دهد. بنابراين ضرورت شناخت پارامترهاي مؤثر در بروز پديده ی مهاجرت گاز و روشهاي پيشگيري از آن اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. مطالعات و تحقيقات بسيار زيادي براي مشخص شدن دلايل و همچنين راههاي پيشگيري از اين پدپده، در صنعت انجام شده است. يكي از روابط موجود جهت پيش بيني نفوذ گاز در دوغاب سيمان رابطه ساتن است. بررسي و مطالعات ميداني انجام شده بر روي چندين چاه نفتي در مناطق نفت‌خيز جنوب كشور (در ميادين نفتي مختلف) كه مشكل مهاجرت گاز در آنها مشاهده شده است، بيانگر عدم دقت كافي رابطه مذكور در پيش‌بيني احتمال مهاجرت گاز در اكثر ميادين نفتي جنوب ايران مي‌باشد.

کلید واژگان :

پديده مهاجرت گاز، سيمانكاري معالجه‌اي، آب از دست دادگي، پتانسیل نفوذ گاز، پيش بيني مهاجرت گازارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک