چکیده :

به راستی چگونه باید عنوان سـال 1389 را که از سوی رهبر فـرزانه به نام سـال همت مضاعف و کار مضاعف انتخاب گردیده را در کشور و بین تمام اقشار اجتماع نهادینه و آن را به عنوان یک گزینه فرهنگی متعالی عنوان کرد. عنوانی که از هر زاویه ای به آن بنگری حکمت، مدیریت، و آرمانهای اسلامی و دینی در آن قابل مشاهده است. یکی از وظایف دستگاههای فرهنگی، فرهنگ سازی و آماده سازی بستر جامعه برای پذیرش این فرهنگ است، فرهنگی که از دیدگاه دینی ما نوعی عبادت تلقی می شود. جامعه ما برای پیشرفت و رسیدن به قله های موفقیت در تمام عرصه ها نیاز به توجه بیشتر به مقوله کار و کیفیت آن را دارد و رهبر انقلاب با توجه به این نیاز اساسی با در نظر گرفتن زمان تحویل سال بعنوان یک نقطه عطف و زمانی برای شروع یک حرکت آینده ساز و استراتژیک و به عبارتی راهبردی سازمانی نظام، عنوان سال جدید را با این پیام که در آن نهفته اعلام کردند. در مقاله سعي شده است ابتدا، مقدمه از موضوع ارائه گردد و سپس در مورد ارزش و اهميت كار، اهميت كار و تلاش در اسلام، همت مضاعف و كار مضاعف از دیدگاه علما و دانشمندان، همت مضاعف و كار مضاعف از دیدگاه مدیران و در پايان نتيجه گيري مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژگان :

كار، تلاش، همت، پيشرفت، جامعه.ارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک