چکیده :

مسئله امنیت در شبکه های بی سیم دارای اهمیت بسیاری است. در بین انواع حملات مخرب در شبکه های موردی بسیار، حمله کرم چاله یکی از تهدید آمیزترین و خطرناک ترین حملات بشمار می رود. که معمولا توسط دو گره مخرب انجام می شود. دو گره مخرب یکی در نزدیکی گره مبداء و دیگری در نزدیکی گره مقصد به ارسال و دریافت پیام مسیریابی به یکدیگر از طریق کانال مجزا می پردازند. در این روش، اگر چه دو گره مخرب دورتر از یکدیگر قرار گرفته اند، اما به نظر می رسد که در محدوده ارتباطی یک گامی یکدیگر قرار گرفته اند. بنابر این، مسیر عبوری از طریق گره های مخرب کوتاه تر از سایر مسیرها خواهد بود. بنابر این می توانند به آسانی اطلاعات مسیر از گره مبداً به گره مقصد را بربایند و سپس بسته های ارسالی از این مسیر را به صورت انتخابی حذف کنند. در این مقاله، یک مکانیسم ساده و کارا، جهت دفاع در برابر حملات کرم چاله ارائه کردیم و کارایی روش پیشنهادی را با پروتکل مسیریابی AODV استاندارد تحت حمله کرم چاله مقایسه و ارزیابی کردیم. نتایج شبیه سازی نشان داد که کارایی روش پیشنهادی از نقله نظر، نرخ تحویل بسته، توان عملیاتی، میانگین تاخیر انتها به انتها، نرخ بسته های گم شده نسبت به پروتکل مسیریابی AODV استاندارد تحت حمله بهتر است.

کلید واژگان :

شبكه هاي موردي سيار، پروتكل مسيريابي، AODV ، امنيت، حملات كرم چالهارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک