چکیده :

هدف از این مقاله مطالعه طرح توسعه خوشه 1 صنعت روی 2 استان زنجان است. خوشههای صنعتی 3 نوعی الگوی سازماندهی صنعتی است که طی دهههای اخیر بهعنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه منطقهای در ادبیات توسعه صنعتی وارد شده است. صنعت روی استان زنجان را میتوان بهعنوان یکی از محورهای توسعه استان زنجان تعریف کرد، چرا که از منظر تولید و اشتغال، سرمایهگذاری و ارزآوری نقش مهمی را در اقتصاد این استان ایفا میکند. فعالیت این صنعت در سطح بینالمللی است و رقابت در این سطح بسیار بالا است و عواملی که میتواند به رقابتپذیری این صنعت کمک کند، مدیریت در سطح بنگاه و صنعت، قوانین و مقررات، تشکلهای علمی آموزشی و صنفی، تکنولوژی و تعامل بین دانشگاه و صنعت و سرمایه اجتماعی میباشد. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در سالهای گذشته و پیشبینی آن در آینده؛ یکی از محورهای توسعه اقتصادی کشور، توسعه خوشههای کسبو کار شناسایی شده در نقشه ملی خوشههای کسب و کار کشور می باشد. بیش از دویست و بیست خوشه کسب وکار شناساییشده و شناسنامهدار در نقشه ملی خوشههای کسبوکار کشور تدوین شده است. تمرکز بر توسعه این خوشه- ها و شبکهها شاید راه برون رفت از بحرانهای اقتصادی پیش رو باشد.

کلید واژگان :

خوشه صنعت روی، استان زنجان، استراتژی توسعه؛ توسعه خوشهایارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک