چکیده :

در این مقاله سعی بر آن بوده است تا به ارائه مدل جهت ایجاد کارآفرینی سالمندان در شهر زنجان بپردازیم. روش این پژوهش، بر حسب نوع هدف، کاربردی و برحسب روش اکتشافی به شیوه پیمایشی است. از روش کتابخانهای در تدوین مبانی نظری و در بررسی پیمایشی از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن به شکل روایی محتوا و پایایی پرسشنامه نیز از نرخ ناسازگاری استفاده میشود 0 بود. جامعه آماری در این پژوهش کارآفرینان خبره و موفق سطح شهر زنجان به تعداد / که مقدار مجاز این ضریب باید کمتر از 1 فازی جهت رتبه بندی AHP 20 نفر میباشد. در تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق روش کمک گرفته شده است. SPSS با کمک نرمافزارهای اکسل و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی عبارت بودند از: ویژگی کارکنان، اقدامات پیشگامانه نوآوری، ریسک پذیری، استقلال طلبی، استقلال فردی در تصمیم گیری اعتماد به نفس، انگیزه بالای تغییر، خلاق بودن، شناسایی فرصتها، ساختار سازمان، فرهنگ سازمانی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، سبک رهبری، سیستم مالی وبودجه ای، سیستم تحقیق و توسعه، سیستم ارزیابی عملکرد، سیستم حقوق و دستمزد، قوانین کسب و کار، شرایط فیزیکی مطلوب، دسترسی به منابع، بازاریابی کارآفرینانه، مسوولیت پذیری اجتماعی، حمایت دولت؛ ارزش های اجتماعی، امکانات زندگی. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است

کلید واژگان :

منطق فازی ،AHP ، کارآفرینی، عوامل رفتاری، سالمندیارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک