چکیده :

«تفاوت» و بهره گیری از اثرات آن مهمترین زمینه سفر به مکانی غیر از مکان زندگی دائم است. این ویژگی در شکل دهی به ابعاد مختلف یه مقصد گردشگری ابزار بسیار کلیدی خواهد بود و چارچوبی برای خلق تصویر مناسب از یک مکان را تحت عنوان تصویر مقصد فراهم می کند. کیفیت این تصویر می تواند منجر به ایجاد مفهومی با عنوان «برند مقصد» گردد. برند مقصد در واقع تجلی ارزش ادراک شده یک مقصد در اذهان گردشگران است که می تواند به دلیل توانایی های شگرف خود در کاهش ریسک های ناشی از سفر نه تنها به ایجاد موقعیت سفر کمک کند بلکه به تکرار بازدید از یک مقصد نیز منجر شود. بدیهی است چنین ابزار مهمی می تواند در صورت عدم استفاده از مدیریت صحیح نتایج منفی نیز به دنبال داشته باشد. لذا تلاش برای شناسایی ابعاد مختلف تصویر مقصد و همچنین درک بهتر از مفهوم «برند مقصد» می تواند چارچوب مناسبی برای استفاده از ظرفیت های آن در توسعه بازاریابی مقاصد و فعالیت های گردشگری فراهم نماید. از این رو این مقاله در صدد است تا با بررسی و پیمایش منابع مکتوب و کتابخانه ای به ترسیم ابعاد روشن تری از مفهوم «برند مقصد» بپردازد.

کلید واژگان :

گردشگری، بازاریابی گردشگری، تصویر مقصد، برند مقصد، ارزش ویژه برندارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک