چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر سلامت سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی انجام پذیرفت. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش و ماهیت، توصیفی پیمایشی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان بانک‌های تجارت شهر تبریز است که از طریق نمونه‌گیری در دسترس از نظرات 471 کارمند بانک بهره‌مند شدیم. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 23 و SmartPLS 3 استفاده شده است. نتایج پژوهش، نشان‌دهنده این است که حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد سازمانی و سلامت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نهایتاً، تأثیر غیرمستقیم حمایت سازمانی ادراک‌شده بر سلامت سازمانی از طریق میانجی‌گری تعهد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. به‌طورکلی، بهبود سطح حمایت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان منجر به بهبود سلامت سازمان می‌شود.

کلید واژگان :

تعهد سازمانی، حمایت سازمانی ادراکشده، سلامت سازمانیارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک