چکیده :

بازی در لغت به معنای فعالیتی برای سرگرمی یا تفریح است که بازیکنان طبق قواعدی خاص بازی می کنند. قمارباز شخصی است که به کرات به قمار کردن مشغول است و هدف اصلی، برنده شدن پول یا هر شیی که دارای ارزش ریالی است، می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وجود رایانه و گوشی های تلفن همراه و... بازی ها به صورت مجازی و آنلاین صورت می گیرد که رفته رفته تبدیل به شرط بندی اینترنتی نیز شده است، در حال حاضر از سنین پایین و از دانش آموزان تا به بزرگسالان به این نوع بازی ها روی آورده اند، به طوری که ده‌ ها نوع قمار در دنیای مجازی وجود دارد که افراد به اختیار و یا از روی ناچاری و یا شاید با فکر اینکه در یک شب پولدار شوند، در این نوع بازی ها شرکت می کنند، و با توجه به استفاده های نابجا موجب اختلال در نظم عمومي و اقتصادي کشور می شوند. لذا قمار را نبایستی یک آسیب اجتماعی واحد دانست، زیرا مسئله ای اجتماعی است و دامنه پیامدهای آن در سطح فردی و خانوادگی و اجتماعی تسری پیدا می‌ کند. بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است. که این امر مستلزم همکاری همه جانبه را می طلبد. که در این مقاله سعی بر آن شده است که موضوع قماربازی اینترنتی و پیامدهای ناشی از آن و همچنین مجازات جدید قماربازی اینترنتی و تدابیر پیشگیری از جرم و ارتباط آن با اقتصاد کشور و... مورد بررسی قرار بگیرد.

کلید واژگان :

بازشناسی، قماربازی ، اینترنت ، تدابیر ، پیشگیری ، اقتصاد، مجازاتارزش ریالی : 80000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک