چکیده :

زمینه و هدف: برنامه والد کودک فرانک، برگرفته از چنـدین برنامـه مداخله اي موفق بین المللی است که اکنون به طور گسترده اي در برخی از کشورهاي دیگر اجرا می شـود، برنامـه فرانـک از روش کـاملاً شفاهی براي بهبود مهارتهاي زبانی کودکـان و در عـین حال از برنامه هاي شاد براي بهبود وضعیت روانشناختی و افزایش دلبستگی مادران استفاده می کند. برنامه والد-کودک فرانک تجربه ای گروهی و فردی برای والدین وکودکان است و تاکیدآن برلذتی می باشدکه از شعرها، لالایی ها وقصه ها بدست می آید. والدین در این برنامه مهارتها و اعتماد به نفس لازم را بدست می آورند تا از طریق آن الگوهای ارتباطی مثبتی را در دوره بحران بیماری فرزندشان ایجاد کنند. روابط والدین-کودک از طریق تئوری دلبستگی و نظریه بالبی و تعیین‌کننده‌های انتخابی والدین(خودکارآمدی والدین و تنظیم هیجان) متمرکز می باشد.از آنجایی که اصل برنامه براساس افزایش دلبستگی والد-کودک است و از همین رو مامان غازه نامیده شده می تواند استرس ناشی از بحران کرونا را کاهش داده و روابط مثبت والد-فرزند را تقویت نماید. روش: مطالعه حاضر توصيفي بوده كه در آن 15 کودك 3-5 سال بستري در بيمارستان افضلی بورکرمان به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. در جلسه نخست ابتدا از والـدین و کودکشان اطلاعـات اولیـه گرفته شد، سبس به طور خلاصه در مـورد فلسـفه و اصـول برنامــه و اهـداف آن به والدین توضیحاتی داده شد،پس آز آن جلسه با یک شعر خاص آغاز گردید از این طریق والدین و کودک به یـک برنامـه جـذاب و آرام، وارد شدند که در هنگـام خوانـدن شـعرها، والدین تشویق می شد ند تا فرزندانشان را در بغل گرفته و از روبه رو به آنها نگاه کنند، مگر آنکه فرزندشان بزرگتـر بود و می خواست به بقیه افراد نگاه کند. روند شعرخوانی به این شکل بود که ابتدا خط اول را مربی می خواند و پس از آن والدین و کودک هم تکرار می نمودند وپس از آن مربی دور میچرخید و از هر یک از والدین میخواست که خود و فرزنـدش را معرفـی کنـد،جلسات به صورت هفتگی بود، هر هفته شعرهاکـه در آن صـورت کـودك نیز توسطوالدین لمس می شد نیز وجود داشت همچنین در برخی از جلسات از شعرهاي عامیانه و محلی استفاده می شد تا همه فرهنگ ها و گویش ها را در بر بگیرد و برای والدین و کودک جذابیت بیشتری داشته باشد. یافته‌ها، یافته ها حاکی از آن بود که خانواده ها آگاهی لازم در خصوص اهمیت ارتباط والد- کودک پیدا می نمایند بنابراین می توان گفت حداکثر کمک را در روند بهبودی فرزندشان خواهند داشت همچنین .این برنامه باعث گستردگی خزانه واژگان در کودکان ،ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس در والدین و کودکان ، آشنایی با فرهنگ های گوناگون، آموزش غیر مستقیم مفاهیم در قالب شعر ها و قصه ها و لالایی ها می شود. نتیجه گیری، والدین با برنامه والد-کودک فرانک(مامان غازه) می آموزند که از نزدیک شاهد رشـد فرزندشـان باشند،آگاهی هاي خود را افـزایش داده و شـاهد رونـد رو بـه رشـد مهـارت هـاي کودکشان باشند.این برنامه تاثیر بسزایی در حیطه های رشد عاطفی ،کلامی ،غیر کلامی و اجتماعی کودکان دارد، چرا که سبب قويتـر شـدن رابطه بین والد و کودک می شود .

کلید واژگان :

برنامه مامان غازه،برنامه فرانک، دلبستگی والد-کودکارزش ریالی : 60000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک