چکیده :

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی آسیب های تنوع فرهنگی در مدیریت منابع انسانی در شعب بانک ملت شهر اردبیل به انجام رسیده است. بر اساس جمع بندی مطالعات پیشین و برپایه داده های بدست آمده از پیاده سازی تکنیک دلفی در میان خبرگان بانک ملت شهر اردبیل و خط مشی گذاران آن سازمان در این حوزه هشت معیار آسیب های حوزه هویت، آسیب های حوزه عدالت، آسیب های حوزه اخلاق، آسیب های حوزه عقلانیت، آسیب های حوزه نظم اجتماعی، آسیب های حوزه وحدت و انسجام ، آسیب های حوزه استقلال فکری، آسیب های حوزه سرمایه های اجتماعی به عنوان مولفه های اصلی آسیب های تنوع فرهنگی در مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. با بهره¬گیری از رویکرد سلسله مراتبی، ابتدا با استفاده از این روش درخت سلسله مراتب تشکیل گردید، سپس به بررسی گزینه‌های مورد بررسی با توجه به معیارهای پرداخته شد و پس از آن به بررسی معیارها بر مبنای تابع هدف پرداخته شد. با پیاده سازی نرم افزار اکسپرت چویس اولویت بندی گردید. نتایج بررسی های آماری نشان داد از دید خبرگان بانک ملت شهر اردبیل آسیب های حوزه سرمایه های اجتماعی با ارزش 0.153 در رتبه اول اولویت بندی آسیب های تنوع فرهنگی در مدیریت منابع انسانی قرارذ داشته و بایستی بیشترین تمرکز را برای تغییر در برنامه ریزی منابع انسانی بانک ملت اردبیل به خود اختصاص دهد در رتبه های بعدی به ترتیب آسیب های حوزه عدالت و آسیب های حوزه نظم اجتماعی با ارزش 0.144 به طور مشترک در رتبه دوم، آسیب های حوزه عقلانیت با ارزش 0.133 دررتبه سوم ، آسیب های حوزه اخلاق با ارزش 0.115 دررتبه چهارم، آسیب های حوزه استقلال فکری با ارزش 0.111 در رتبه پنجم ، آسیب های حوزه هویت با ارزش 0.102 در رتبه ششم و نهایتا آسیب های حوزه وحدت و انسجام با ارزش 0.091 در رتبه هفتم و آخر اولویت بندی آسیب های تنوع فرهنگی در مدیریت منابع انسانی را در اختیار دارند، نرخ سازگاری 0.007 نیز در بازه مقبول قرار دارد.این نتایج می تواند تصمیم گیری های مدیران در حوزه مدیریت منابع انسانی را متحول نموده و سبب برخی تغییرات در نگرش آنها گردد.

کلید واژگان :

تنوع فرهنگی ، مدیریت منابع انسانیارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک