چکیده :

فرهنگ زندگی، متاثر از تفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را برای زندگی تعریف کنیم سبک خاصی را به همراه می آورد مفهوم سبک و فرهنگ زندگی به مسائلی نظیر خانواده ،ازدواج،نوع مسکن،نوع لباس،الگوی مصرف،تفریحات و اوقات فراغت،کسب و کار،رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای مختلف و به عبارت دیگر به همه مسائلی ب می‌گردد که متن زندگی انسان را شکل می دهند.پوسته فرهنگ غربی پیشرفت ظاهریاست.اما باطن آن، سبک زندگی مادی،شهوت آلود،گناه آفرین و هویت زدایی ضد معنویت است.اصل اصالت ِ،اصالت لذت و اصالت منفعت به عنواندو اصل اساسی جاری در زندگی مردم مغرب زمین بر اساس مفاهیم فلسفه اومانیسم تعریف می شود.اومانیسم،ماده گرایی،سکولاریسم ،خردگرایی،فردگرایی و جهانی شدن پایه و اساس تفکر را در مغرب زمین شکل می دهند.ما در این تحقیق در حد توان خویش سعی داشتیم تا به نماد شناسی سک زندگی غربی بپردازیم

کلید واژگان :

فرهنگ،سبک زندگی،پیشرفت ظاهریارزش ریالی : 300000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک