چکیده :

اندازه گیری خصوصیات ثقلی و هندسی مواد غذایی متفاوت است چرا که ابعاد و حجم محصولات بسیار متفاوت است در این پژوهش به بررسی این تفاوت ها پرداخته ایم

کلید واژگان :

اندازه گیری، حجم، چگالی، مواد غذاییارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک