چکیده :

تحلیل محتوا تکنیک تحلیل و آنالیز محتوا وی متون به شمار می رود که تالش می کند تا باا بهاه از روش آناالیز داد هاایی را در مورد متن استخهاج نماید. هدف کلی بدست آمد از مقاله بهرسی تحلیل محتوایی کتاب فارسی پنجم ابتادای ی مای باشاد کاه اگاه باه صورت جزئی ته به پژوهش نگهیست اهداف جزئی تهی را می یابیم که شامل بهرسی فعال و غیه فعال بودن متون تصاویه و ساواتت کتاب در ارتباط با فهاگیهان و بهرسی ارتباط متون تصاویه و سواتت کتاب با واداشتن دانش آموزان مهبوط باه فعالیات و نیاز تناسا سطح خوانایی کتاب فارسی پنجم ابتدایی با سطح سنی و درک فهم دانش آموزان و بهرسی تفااوت باین ساطح خواناایی هاه یاک از بخش ها و ..... می باشد که با استفاد از روش و تکنیک ویلیام رومی به تحلیل محتوایی کتاب فارسای پا نجم ابتادایی پهداختاه شاد است. از نظه نمونه گیهی مقاله منظم و چند مهحله ای است و در نهایت به اساس یافته های بدست آمد متون و تصااویه کتااب غیاه فعال بود و تنها سواتت کتاب فعال و در حد مطلوب بود است.هه مقاله باید دارای یک خالصه 70 تاا 100 کلماه ای باشاد کاه در یک پاراگهاف تهیه گهدید دارای حواشی 40 میلیمتهی از لبه راست و 35 میلیمتهی از لبه چپ باشد. این بخش باید بصاورت مساتقل بیانگه موضوع اهداف روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد ولی یک مقدمه تلقی نمیگهدد .

کلید واژگان :

تحلیل محتوای کتاب فارسی پنجم ابتدایی، روش ویلیام رومی، بررسی متون، بررسی تصاویر، بررسی سواالتارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک