چکیده :

پیامدهای آلودگی پلاستیک در چند سال گذشته در همه سطوح، از مصرف‌کنندگان گرفته تا سیاست‌گذاران ملی و بین‌المللی، اهمیت پیدا کرده است. حضور همه جانبه پلاستیک ها ظرفیت های مدیریت زباله را به حد خود رسانده است. بنابراین، شناسایی مواد یا محصولاتی که می‌توانند با موفقیت جایگزین پلاستیک شوند و نحوه اجرای این انتقال از اهمیت بالایی برخوردار است. تلاش‌های بین‌المللی زیادی برای مقابله با مشکل پلاستیک‌ها انجام شده است و اکثریت آن¬ها همچنان بر استراتژی‌های پایین دستی متمرکز هستند. در عین حال، تعداد فزاینده‌ای از ابتکارات برای پرداختن و در نتیجه تحریک تغییرات در کل چرخه زندگی پلاستیک در حرکت به سمت توسعه اقتصادهای دایره‌ای، از جمله استراتژی‌ هایی برای کاهش استفاده از منابع و همچنین تغییر مواد به سمت جایگزین‌ها به پلاستیک در سراسر جهان وجود دارد. جایگزین های پلاستیک را می توان تمام مواد طبیعی از معدنی، گیاهی، حیوانی، منشا دریایی یا جنگلی که خواص مشابه پلاستیک دارند. آن¬ها شامل پلیمرهای مبتنی بر سوخت فسیلی یا مصنوعی، پلاستیک های زیستی و پلاستیک های زیست تخریب¬پذیر نمی شوند. جایگزین های پلاستیکی باید در طول چرخه زندگی خود اثرات زیست محیطی کمتری داشته باشند (به عنوان مثال الیاف طبیعی، زباله های کشاورزی و سایر اشکال زیست توده). بسته به مورد، آن¬ها باید زیست تخریب پذیر، کمپوست پذیر یا قابل فرسایش باشند و باید برای استفاده مجدد، بازیافت یا دفع ضایعات صوتی که توسط مقررات ملی، منطقه ای یا در تعاریف مورد توافق بین المللی تعریف شده است، مناسب باشند. آن¬ها می توانند شامل محصولات جانبی باشند. جایگزین های پلاستیکی نباید برای زندگی انسان، حیوان یا گیاه خطرناک باشد.

کلید واژگان :

آلودگی پلاستیک، پسماندهای پلاستیکی، جایگزین های پلاستیکی، باگاس، محیط زیست پایدارارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک