چکیده :

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطٍ فرَهنگ یادگیری باکیفیت آمًوزش چند رسانه ای یادگیری پابدار دانش آمًوزان ابتدایی شهرستان ارومیه می باشد روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه های استاندارد هست جامعه آماری کلیه دانش آموزان ابتدایی شهرستان ارومیه هست نتیجه تحقیق حاضر حاکی از آن است که بین فرَهنگ یادگیری باکیفیت آمًوزش چند رسانه ای یادگیری پابدار دانش آمًوزان ابتدایی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد

کلید واژگان :

فرَهنگ یادگیری _ آمًوزش چند رسانه ای- یادگیری پابدارارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک