چکیده :

در پژوهش حاضر به بررسی الگوی ریسک عملیاتی و اعتباری بر مدیریت سود بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. روش حاضر ازجمله تحقیقات توصیفی و کاربردی است. از 313 بانک و زیر مجموعه های بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای 1331 تا 1333 موجود بودند با توجه به محدودیتها، 103 شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شدند. برای تشخیص اینکه آیا به لحاظ آماری واریانس خطاها به طور معناداری به زمان وابسته هستند یا نه از آزمون LM استفاده شد. جهت محاسبه و آماده سازی متغیرهای تحقیق و همچنین برای استخراج آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق از نرمافزار اکسل و برای تخمین مدلهای رگرسیونی و آزمون فرضیه ها از نرمافزارهای آماری SPSS و GARCH استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه و حقوق صاحبان سهام به دارایی بر بازده سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است.

کلید واژگان :

ریسک عملیاتی و اعتباری، مدیریت سرمایه، حقوق صاحبان سهام، سودآوری، بازده سهامارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک