چکیده :

مكتب مقدس اسلام و تعاليم روحبخش آسماني آن بعنوان كاملترين و جامعترين مكتب ار مكاتب الهي براي تمامي اعصار بعد از ظهور اين دين قانوني مدون از حيات سالم در قالب قرآن مجيد به جامعه بشريت از جانب خداوند منان و توسط حضرت رسول اكرم (ص) ارزاني گرديده است. بي ترديد هر تشكل و مكتب و ديني كانوني براي فعاليت اعضاء و يا پيروان خود داشته و دارد و مساجد از صدر اسلام بعنوان كانون اصلي عبادت و برنامهريزي و تصميمات مسلمانان بوده است، چنانكه در تاريخ اسلام نيز هويداست. پيامبر اكرم (ص) همه جلسات خود را با اصحاب و ياران نزديك خود در مساجد برپا مينمود. به بيان همين تاريخ دشمنان اسلام همواره عليرغم اقتدار ظاهري خود به تنها چيزي كه ميانديشيدند و از آن بيم و هراس داشته و دارند مساجد بوده و هيئتهايي بعنوان كانون روشنگري و در عين حال مبدأ و محل اتصال به قدرت لايزال الهي است. لذا اگر امروز ما مساجد را بعنوان سنگر بشناسيم و به ديگران بشناسانيم و قدرت هدايت فرزندان جامعه و بويژه نسل جوان را به مسجد داشته باشيم قطعاً توطئههاي دشمنان به هر رنگ و طرحي كه بوده باشد نقش برآب خواهد شد، البته اين حضور در سنگري مقدس چون مسجد طبعاً به تناسب شرايط مقابله با تهديدات – اعم از تهديدات سخت، نيمه سخت و نرم فرهنگي است كه بي ترديد امروزه همگام با پيشرفت علم و تكنولوژي بويژه در بُعد ارتباطات و فناوري و در سايه غولي بنام اينترنت جنگ و استثمار و چپاولگران در ايجاد اخلال و ناامني و براندازي براساس سيستم جنگ نرم استوار است كه اين دور انديشي امام در معرفي مساجد بعنوان سنگر و استمرار اين هداست توسط مقام معظم رهبري در تبيين جايگاه مسجد بعنوان دژي مستحكم در مقابل دشنمان اسلام و انقلاب و امروز بوضوح درمعادلات و جريانات سياسي ميهن اسلامي نمايان است كه در جهت شناخت زواياي پنهان و پيداي اين تفكر با كالبد شكافي مبحث اصلي در گفتمان از ديدگاههاي مختلف براي دستيابي به تحليل واقعي آن ميپردازيم.

کلید واژگان :

مسجد سنگر نگر،جنگ نرم،اندیشه امامارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک