چکیده :

پژوهش حاضر مربوط به دانشآموزان مدرسه راهنمايي شاهد ميباشد. در اين پژوهش نشان دادم كه چگونه با راهكارها و تجربيات ديگران و همكاري كادر مدرسه ميتوان هر اقدام مثبتي را در مدرسه به انجام رساند. يكي از اين اقدامات مثبت برگزاري نماز جماعت در مدرسه با حضور حداكثري دانشآموزان است.

کلید واژگان :

نماز جماعت، راهكار، حضور حداكثري.ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک