چکیده :

امروزه در تحلیل های بازاریابی از بازاریابی عصبی استفاده می شود تا ترجیحات مصرف کننده درست تشخیص داده شود چرا که افراد در بیشتر مواقع به سوالاتی که از آنها می شود درست پاسخ نمی دهد و به این صورت بازاریابان با تمایل درونی مشتریان آشنا می شوند و سعی می کنند آنها را بکار گیرند. هدف اصلی پژوخهش حاضر، بررسی تأثیر بازاریابی عصبی بر آگاهی خرید مشتریان فروشگاههای زنجیره ای جانبو در شهر رشت انجام شد. این پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و در 8 شعبه از شعب فروشگاه زنجیره ای شهر رشت انجام شد. جامعه پژوهش به صورت تصادفی (80 نفر) بوده که به روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با تعداد نمونه مورد نیاز انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه استاندارد هایس(2011) انجام گرفته و روایی آن بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS انجام گرفته است.نتایج بدست آمده نشان می دهد، که بازاریابی عصبی تأثیر مثبت و معناداری بر آگاهی و عمل خرید مشتریان در فروشگاههای زنجیره ای جانبو در شهر رشت دارد.

کلید واژگان :

بازاریابی عصبی، مشتری، آگاهی خرید، خرید مشتری، رفتار مشتری.



ارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک