چکیده :

در ایم مقاله ابتدا به مفهوم حاشیه نشینی پرداخته‌ایم همچنین به دلایل بروز حاشیه نشینی و مشکلاتی که ممکن است برای ساکنان این نواحی و دولتها پیش آید پرداخت کرده ،که پس از نتیجه گیری از علل بوجود آورنده به ارائه راهکارهایی در زمینه رفع این معضل اجتماعی می نماید.روش پژوهش حاضر، تحلیلی و اسنادی-کتابخانه ای بوده و هدف اصلی آن،شناسایی عوامل موثر در پدید آمدن حاشیه نشینی براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش، پس از بررسی عوامل موثر،در قالب یک جدول اهداف، راهبرد، سیاست، نتایج تحقیق ارائه گردیده و به بررسی وظیفه مدیریت شهری در تحقق گام دوم انقلاب به عنوان نتیجه اصلی پژوهش،اشاره گردیده است.

کلید واژگان :

حاشیه نشینی ، عدالت شهری ، مدیریت شهریارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک