چکیده :

رویکرد تفکرات مدرنیستی در طراحی و برنامه ریزی شهرها موجب عدم موفقیت پروژه های زیادی شده است.یکی از پروژه های ناموفقی که در سطح کلان شهر تبریز وجود دارد،بازار فیروزه در محله ششگلان می باشد که به دلیل مداخله بیجای مدیریت شهری در طراحی و برنامه ریزی این پروژه،مشکلات زیادی برای بازاریان و همچنین مراجعه کنندگان به وجود آورده است.لذا هدف این پژوهش بررسی علل ناموفق بودن این پروژه می باشد که بعد از شناخت این عوامل از طریق مشاهدات و برداشت های میدانی و مصاحبه،به ارائه راهکارهایی برای بازآفرینی این پروژه خواهیم پرداخت.

کلید واژگان :

بازآفرینی،تبریز،ششگلان،بازار فیروزهارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک