چکیده :

رمانی است که محمود دولت آبادی در آن به نوسازی شخصیت ، سلسله حوادث روح و حال و هوای یکی از اعصار گذشته که قریب زمان معاصر می باشد پرداخته است .شخصیت های رمان کلیدر کاملا واقعی اند اما حوادث گاه تخیلی می باشد. دولت آبادی درحقیقت مورخی بوده است که با ذوق خلاق و تخیل آفرینشگر خود برای نقل آن چه در واقع امر گذشته پرداخته است و در این میان شخصیت های غیر تاریخی نیز خلق کرده است . نام رمان کلیدر ، نام کوهی است در سبزوار که عشایر کوچ نشین در تابستان در دامنه آن اطراق می کنند درحقیقت نام «کلیدر» مجازی است برای عبارت « حوادثی که درکلیدر رقم می خورد» . پژوهندۀ این مقاله به شناخت و بررسی اشخاص و اجتماع موجود در رمان کلیدر پرداخته و اشخاص یا باز ماندگان آنان را در دنیای واقعی معاصر جستجو کرده و به همنشینی و مصاحبت با آنها مبادرت ورزیده است .

کلید واژگان :

رمان ، کلیدر ، اجتماع ، محمود دولت آبادی ، مبارز، گل محمد ، سبزوارارزش ریالی : 200000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک